Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, worden onze overeenkomsten geacht gesloten te zijn onder volgende voorwaarden:

1. Offertes
1.1 Onze basisprijzen, BTW niet inbegrepen, gelden voor het in nieuwe, normale en geschikte omstandigheden plaatsen van vlak, rechthoekig, al dan niet geslepen glas.
1.2 Een offerte is slechts geldig voor de omschreven specificaties en hoeveelheden en voor zover het gevraagde technisch uitvoerbaar is. Indien na opmeting blijkt dat er wijzigingen zijn, behouden wij alle recht onze prijzen aan te passen bij de eindafrekening.
1.3 De normale verplaatsingen, nodig voor de plaatsing van het glas zijn begrepen in de prijsofferte, en dit binnen een straal van 20 km, tenzij anders overeengekomen. Indien het leveringsadres vermeld staat in de offerte, dan is de verplaatsing inbegrepen tot op dit adres.  Indien wij op vraag of door toedoen van de klant extra verplaatsingen moeten verrichten, worden deze aangerekend in supplement.
1.4 In onze offerte is één opmeting begrepen, eventuele extra opmetingen worden in regie uitgevoerd tenzij anders overeengekomen.
1.5 Het maken van ontwerptekeningen of as-built dossiers is niet in onze offerte begrepen.
1.6 De toleranties voor kwaliteit, afmetingen, dikte, effenheid, kleurschakeringen zijn deze van de producenten.
1.7 De door de producenten verleende waarborg verbindt enkel hen en is ons in geen enkel geval tegenstelbaar. Bij de vervanging van een volume onder waarborg blijft het werkloon ten laste van de klant.
1.8 Het reinigen van de ruiten is niet in onze prijzen begrepen.
1.9 Onze offerten zijn geldig zolang de basisprijzen van de fabrikant, die de prijs bepaalt, niet veranderen.
1.10 Het monteren, demonteren en huren van hijswerktuigen en stellingen is niet in onze prijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

2. Bestellingen
2.1 Iedere bestelling verbindt ons slechts nadat wij deze hebben aanvaard.
2.2 Bestellingen zijn bij voorkeur getypt. Bij geschreven bestellingen zijn wij niet verantwoordelijk voor het verkeerd interpreteren van de maten.
2.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor dubbelbestellingen of een foutieve orderverwerking als gevolg van slecht werkende faxapparatuur.
2.4 Indien een bestelling reeds in fabricage is, kan deze niet meer gewijzigd of geannuleerd worden.
2.5 Wijzigingen aan een bestelling tijdens de uitvoering ervan zijn slechts geldig wanneer ze schriftelijk gebeuren.

3. Maten
3.1 Wij nemen de verantwoordelijkheid op voor de door ons definitief genomen glasmaten. De cliënt is verantwoordelijk voor de opgegeven maten of voor de maten die door ons in andere omstandigheden werden genomen.
3.2 Behoudens andersluidende bepalingen worden deze maten geacht juiste glasmaten te zijn, waarbij de eerste afmeting de breedte aangeeft en de tweede de hoogte. Voor figuurglas zal de richting van de strepen of de golven bepaald worden.
3.3 De maattoleranties zijn deze zoals bepaald door de STS 38 art. 08.51.22.

4. Uitvoering
4.1 De cliënt dient kosteloos en op eigen verantwoordelijkheid de nodige elektrische stroom te onzer beschikking te stellen.
4.2 Wanneer er bijkomende werken zijn, bv. wegnemen van cementresten, beschermlaag, kleefband, vet, enz., dan zullen deze werken in regie uitgevoerd worden.
4.3 Het terrein van de bouwplaats dient effen, stabiel, goed bereikbaar en berijdbaar en vrij van hindernissen te zijn voor onze vrachtwagen(s). Zolang aan deze vereiste niet is voldaan, is impActiv bvba gerechtigd de werken niet aan te vatten of ze te onderbreken. Indien    door de slechte staat van de werf schade veroorzaakt wordt, hetzij aan materieel van impActiv bvba, hetzij aan materialen, zelfs deze toebehorende aan derden, of enige vertraging doen ontstaan, is de klant tot vergoeding ervan gehouden. Schade aan terrein of oprit is       ten laste van de klant.
4.4 De cliënt dient ten zijnen laste voor de nodige parkeervergunningen te zorgen indien deze vereist worden.
4.5 Voor het kleven van spiegels en glas dienen de wanden vlak en niet poreus te zijn.
4.6 Indien wij glas tegen een wand dienen te plaatsen gaan wij ervan uit dat deze wand recht en haaks is. Indien dit niet zo is dient de klant ons hiervan op voorhand te verwittigen.

5. Termijnen
5.1 De termijnen zijn benaderend opgegeven; een vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Zo verwijlboeten bepaald zijn dan kunnen ze slechts toegepast worden indien met de maatopname of de plaatsing kon begonnen worden op de geplande datum        en/of het werk niet onderbroken werd door de schuld van de cliënt, tengevolge van regen, vorst, storm, staking of andere buitengewone omstandigheden onafhankelijk van onze wil.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Indien de klant of zijn vertegenwoordiger ons een materiaal van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type, of een bepaald uitvoeringsprocédé oplegt, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor gebreken die het gevolg zijn van de keuze van dit materiaal of procédé.
6.2 De klant wordt geacht de karakteristieken van het bestelde product te kennen. Hij is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn bestelling en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de keuze van het product in functie van de esthetische of functionele               bestemming en/of de technische aanwending.
6.3 Vanaf het ogenblik van de plaatsing is de aannemer van glaswerken ontheven van elke aansprakelijkheid voor schade aangericht door derden, door gebrek aan onderhoud of door het gebruik van schadelijke producten, door atmosferische omstandigheden, door brand,      door breuk of door een andere schadeoorzaak, behoudens plaatsingsfouten. Elk na plaatsing beschadigd glasvolume zal hersteld worden op basis van ons speciaal tarief voor herstellingen of tarief regie.
6.4 Alle maatwerk (slijpen, uitsnijdingen, herstellingswerken, enz.) uitgevoerd aan glas ons door de klant toevertrouwd, inbegrepen de naastliggende glaspartijen, evenals de bewerkingen aan raam, vloer, wand of plafond, gebeuren op risico en verantwoordelijkheid van de   klant. Indien er gevaar bestaat voor het beschadigen van verborgen leidingen, dient de klant ons op voorhand hiervan te verwittigen en de exacte ligging ervan aan te duiden.
6.5 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de schade die door vallende glasscherven veroorzaakt wordt.
6.6 Om ontvankelijk te zijn moeten klachten ons schriftelijk worden overgemaakt binnen de 5 dagen na levering of plaatsing.
6.7 Glasbokken blijven ten allen tijde eigendom van het glasbedrijf. De klant is verantwoordelijk voor de bokken zolang ze in zijn bezit zijn. Hij kan gratis beschikken over de bokken gedurende maximaal 1 maand. Na deze periode is er een vergoeding verschuldigd.

7. Facturatie
7.1 De afmetingen worden afgerond tot de volgende cm. De eenheidsoppervlakten worden afgerond tot de volgende dm². De oppervlakte van elke niet-rechthoekige ruit wordt volgens de kleinste omschrijvende rechthoek berekend, overeenkomstig de voorschriften van de    norm NBN B 06-001. Dit is de basis voor de voorziene toeslagen.
7.2 Wij zijn gemachtigd de opgeslagen goederen te factureren tegen 70% van de vastgestelde prijs.
7.3 Wij kunnen de werkelijk geplaatste hoeveelheden factureren naarmate de plaatsing vordert.
7.4 Bij de bestelling dienen de juiste naam voor facturatie en het juiste facturatie-adres opgegeven te worden. Bij wijziging na ontvangst van de factuur worden er 10 EUR administratiekosten aangerekend.

8. Oplevering
8.1 Onze factuur geldt als verzoek tot oplevering die ambtshalve verworven is 10 kalenderdagen na haar verzending.

9. Betaling
9.1 De cliënt kan geen enkel bedrag inhouden als borgsom.
9.2 Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur, zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest opbrengen van 12%. Bovendien zal iedere vervallen factuur, die meer dan 15 dagen na de verzending van een aangetekende rappelbrief onbetaald is gebleven, met 10%      verhoogd worden met een minimum van € 25,00.
9.3 Het contract kan worden opgeschort, zelfs voor een andere werf van de klant, indien de betalingen niet plaatshebben op de overeengekomen vervaldagen.
9.4 De goederen zijn betaalbaar te Hasselt
9.5 De goederen blijven eigendom van impActiv bvba tot de volledige betaling ervan.

10. Geschillen
10.1 In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken te Hasselt bevoegd.